Registračný formulár - Krasokorčuliarsky klub Prievidza

Údaje o používateľovi (rodič/zákonný zástupca)

- na zadaný email bude zasielaná všetká komunikácia z organizácie Krasokorčuliarsky klub Prievidza

Typ prihlášky (je možné vybrať aj viacero typov naraz a tým pádom nie je potrebné opakovať registráciu pre iný typ prihlášky.)

Informácie o prihlasujúcej sa osobe - členovi KKP

Adresa prihlasujúcej sa osoby

Žiadam o registráciu

Žiadam o registráciu člena v klube Krasokorčuliarsky klub Prievidza (ďalej len „KKP“). Zaväzujem sa riadne plniť povinnosti vyplývajúce zo Stanov občianskeho združenia KKP a Smerníc, a zároveň čestne prehlasujem, že moje dieťa nie je / * ja nie som registrovaný v inom klube Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. Čestne prehlasujem, že moje dieťa je / *ja som zdravotne spôsobilé /á /ý na šport korčuľovanie a krasokorčuľovanie a na tréningový proces s tým spojený, ktorý tvorí hlavne – príprava na ľade, tanečná a baletná príprava, technická príprava, plávanie a zdokonaľovanie techniky korčuľovania, t. j. kompletný tréningový proces a moje dieťa nemá / *nemám žiadne zdravotné obmedzenia. Som si plne vedomá/ý náročnosti a rizík spojených s týmto športom, preto činnosť v klube KKP bude moje dieťa vykonávať na moju zodpovednosť / *budem vykonávať na vlastnú zodpovednosť.

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojím podpisom dávam Krasokorčuliarskemu klubu Prievidza Súhlas: 1. na spracovanie mojich osobných údajov, resp. údajov môjho dieťaťa v rozsahu potrebnom pre potreby a činnosti klubu KKP a zväzu SKRZ 2. na poskytnutie a evidenciu informácií o zdravotnom stave môjho dieťaťa / *mojom zdravotnom stave výhradne za účelom potvrdenia zdravotnej spôsobilosti vykonávať krasokorčuľovanie a tréningový proces s tým spojený 3. s použitím zvukových, obrazových a video záznamov z podujatí, na ktorých sa moje dieťa zúčastní / *zúčastním Tento súhlas stráca platnosť po dvoch rokoch od ukončenia členstva v klube KKP s výnimkou bodu 3, kde súhlas nie je dotknutý ukončením členstva v klube KKP.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pozrieť tu

Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti o registráciu udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a/.

Súhlasím s tým, aby táto webová stránka uchovávala moje odoslané informácie, aby mohli odpovedať na môj dotaz.